ul. Wojska Polskiego 6B, 39-300 Mielec, Polska Wyznacz trasę

Kariera w Tycner

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji na żadne stanowisko. Jeśli jednak uważasz, że chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje CV i list motywacyjny.

Prześlij nam swoją aplikację!

Aplikuj teraz!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa, w celu związanym z udziałem w rekrutacji w firmie Tycner Sp. z o.o.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez firmę Tycner Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest firma Tycner Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 6B, tel. 17 774 59 00, e-mail: biuro@tycner.com.pl reprezentowana przez Wojciecha Tycnera.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu:
a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego,
b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do:
a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Nasze Marki